بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان

پایان نامه تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان
فایل کامل بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

چكيده: در اين
پژوهش تأثير روش آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت تحصيلي رياضيات و نگرش نسبت
به رياضي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از: دانش‌آموزان
پسر سال دوم راهنمايي مدارس شهرستان طارم در سال تحصيلي 82-81 كه نمره رياضي آنها
در نيم سال اول كمتر از 12 بود. آزمودني‌هاي اين پژوهش به صورت تصادفي انتخاب
شدند. به اين ترتيب كه از روي فهرست مدارس راهنمايي اين شهرستان يك مدرسه به عنوان
نمونه انتخاب شد. از آنجا كه اين مدرسه فقط داراي دو كلاس راهنمايي بود، دانش‌آموزان
اين دو كلاس كه نمره رياضي نيم سال اولشان كمتر از 12 بود انتخاب و پيش‌آزمون
مقياس نگرش سنج نسبت به رياضي بر روي آنها اجرا گرديد. در اين ميان 30 نفر به عنوان
گروه آزمايش و گواه انتخاب شدند. سپس آموزش روش راهبردهاي حل مسأله بر روي گروه
آزمايشي به اجرا درآمد (به مدت 7 جلسه) و در پايان يك آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي و
نيز پس آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضي بر روي دو گروه اجرا گرديد. نتايج حاصل
از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد كه اين روش پيشرفت تحصيلي گروه آزمايشي را در
قياس با گروه گواه افزايش داد همچنين نگرش گروه آزمايش را هم نسبت به رياضيات
بهبود بخشيد. فصل اول: طرح تحقيق مقدمه بيان مسئله ضرورت تحقيق اهداف تحقيق فرضيه‌هاي پژوهش تعريف اصطلاحات و
متغيرها تعريف نظري راهبردهاي
حل مسئله تعريف عملياتي
راهبردهاي حل مسئله متغيرهاي تحقيق متغير مستقل متغير وابسته متغيرهاي كنترل تعريف عملياتي آموزش راهبردهاي حل مسأله (متغير
مستقل) تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول) تعريف عملياتي نگرش نسبت به رياضي (متغير
وابسته اول) تعريف نظري پيشرفت
تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم) تعريف عملياتي پيشرفت
تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم) فصل دوم: پيشينه و زمينه‌هاي نظري پژوهش مقدمه الف) مباني نظري در
زمينه موضوع تحقيق تعريف و ويژگيهاي
مسئله و حل مسئله حل مسئله و انتقال
يادگيري رابطه بين تفكر
انتقادي و حل مسئله راهبردهاي حل مسئله و
فراشناخت نظريه‌هاي پيرامون حل
مسئله حل مسئله از ديدگاه
رفتارگرايان حل مسئله از ديدگاه
گشتالت رويكرد خبرپردازي به حل
مسئله مراحل آموزش حل مسئله
(الگوي دي چكووكرافورد) طرح جورج پوليا
پيرامون حل مسئله مباني نظري در زمينه
نگرش تعريف نگرش ويژگيها و ابعاد نگرش تغيير نگرشالگوهاي يادگيري تغيير
نگرشالف) نظريه محرك –
پاسخنظريه هاولندب) نظريه مشوقها و
تعارضهاالگوهاي شناختي تغيير
نگرشالف) نظريه تعادلب) نظريه توافقج) نظريه همسازي
شناختيد) نظريه قضاوت
اجتماعيالگوهاي كاركردينگرشها و آموزش و
پرورشب) يافته‌هاي پژوهش در
زمينه موضوع تحقيقفصل
سوم: روش تحقيقروش تحقيقجامعه آماري نمونه و روش نمونه‌گيريابزار پژوهششيوه اجراروش تجزيه و تحليل
داده‌هافصل
چهارم: تحليل نتايج و بيان توصيفي يافته‌ها4-1) مقدمه 4-2) آزمون همتاسازي4-3) تحليل داده‌ها با
استفاده از آمار توصيفي4-4) تجزيه و تحليل
داده‌ها با استفاده از آمار استنباطيالف) فرضيه اولب)
فرضيه دومفصل
پنجم: بحث و نتيجه‌گيرينتايج پژوهشمحدوديتهاي پژوهشپيشنهادات به
پژوهشگرانضمائم و پيوستهافهرست منابع فارسيفهرست منابع لاتين پرسشنامه پژوهش تكاليف ارائه شده جدول (3-1) مقايسه
درصد صفحات كتاب اختصاص يافته به مواد سه‌گانه و درصد نمرات امتحانيجدول (4-1) مقايسه
شاخص‌هاي آماري نمرات ثلث دوم دو گروه تجربي و گواه جدول (4-2) توزيع
فراواني نمرات گروه گواه در پيش‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به رياضيجدول (4-3) اندازه‌هاي
گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات گروه گواه در پيشآزمون نگرش نسبت به
رياضيجدول (4-4) توزيع
فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به رياضيجدول (4-5) اندازه‌هاي
گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضيجدول (4-6) توزيع
فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضيجدول (4-7) اندازه‌هاي
گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي گروه
گواهجدول (4-8) توزيع
فراواني نمرات گروه آزمايشي در پيش ‌آزمون نگرش‌ نسبت به رياضيجدول (4-9) اندازه‌هاي
گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پيش ‌آزمون نگرش گروه آزمايش جدول (4-10) توزيع
فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج  نسبت به رياضيجدول (4-11) اندازه‌هاي
گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون نگرش نسبت به رياضي گروه گواهجدول(4-12) توزيع
فراواني نمرات گروه‌آزمايشي در پس‌‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضيجدول (4-13) اندازه‌هاي
گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي گروه
آزمايش جدول (4-14) اطلاعات
حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t
جدول در مورد فرضيه شماره 1جدول (4-15) اطلاعات
حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t
جدول در مورد فرضيه شماره 2شكل (2-1) بازنمايي
شناختي مسئله از يك ساخت شناختي اثر گرينوشكل (2-2) استراتژي
احتمالي گرينوشكل (2-3) واحد TOTEشكل (2-4) مسئله
پاندول دي چكووكرافوردشكل (2-5) مراحل مختلف
فرايند تغيير نگرش بر طبق الگوي هاولندشكل (2-6) ساختهاي
شناختي متعادل و نامتعادلشكل (3-1)  طرح پس آزمون با گروه كنترل شكل (3-2)  طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترلنمودار (4-1) مقايسه
ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي ثلث دوم درس رياضينمودار (4-2) نمودار
ستوني ميانگين‌هاي دو گروه گواه و آزمايش در آزمون پيشرفت تحصيليرياضيات

 • برنامه طبقه بندی اثر انگشت در نرم افزار متلب به صورت GUI + فایل های دیتابیس + فیلم آموزش استفاده

  اثر انگشت متلب فایل کامل برنامه طبقه بندی اثر انگشت در نرم افزار متلب به صورت GUI + فایل های دیتابیس + فیلم آموزش استفاده به همراه لینک دانلود دانلود فایل برنامه طبقه بندی اثر انگشت در نرم افزار متلب…

 • گوشه اي ازتاريخ شكل گيري تهران قديم

  تاریخ تهران فایل کامل گوشه اي ازتاريخ شكل گيري تهران قديم به همراه لینک دانلود دانلود فایل فهرست مطالب 1- معني تهران 2- سقطوري ورونق تهران 3- شاه طهماسب عامل شهرت تهران 4- حدومرز تهران با برج وبارو 5- چهاردروازه…

 • نمای سنگی،شیشه ای و رنگی در ساختمان

  نمای سنگ فایل کامل نمای سنگی،شیشه ای و رنگی در ساختمان به همراه لینک دانلود دانلود فایل این تحقیق در مورد نمای سنگ،شیشه و رنگ در ساختمان در 140 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.فهرستمقدمه 4پدیدار شناسی…

 • طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراكـی

  پرورش قارچ فایل کامل طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراكـی به همراه لینک دانلود دانلود فایل طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراكـیمواد پروتئینی ، یكی از مهم ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسانها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد…

 • کسب درآمد از اینستاگرام و افزایش فالوور،لایک و کامنت

  کسب درآمد از اینشتاگرام فایل کامل کسب درآمد از اینستاگرام و افزایش فالوور،لایک و کامنت به همراه لینک دانلود دانلود فایل شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که خیلی دوست داشته باشید تعداد فالوور هایزیادی داشته باشید اما…